تبلیغات
دخی بی ادب - معرفی کتاب!


Follow or Dashboard


معرفی کتاب:
هر هفته 3 کتاب!!!
کتاب اول این هفته:
وسط ناکجا اباد
جولی تی لامانا انتشارات پرتقال
Image result for ‫وسط ناکجا اباد‬‎

دومین کتاب:
تام گیتس 8
لیز پیشون انتشارات هوپا
Image result for ‫تام گیتس 8‬‎

کتاب سوم این هفته و اسپشال ترین کتاب که عاشقانه هست:
انتخاب از کایرا کاس و انتشارات بهداد
فقط کسایی که جنبه دارن بخونن
Image result for ‫انتشارات بهداد‬‎