تبلیغات
دخی بی ادب دخی بی ادب
http://www.uplooder.net
never-land 

شلامـ
من دخی بی ادب هستمـ
★ゆぅき☆Love★ 嵐カラー スマイル リクエスト いってみよ~!(b^ー°) のデコメ絵文字هیچ چیز دیگه ای جز این صدام نکنید★ゆぅき☆Love★ 嵐カラー スマイル リクエスト いってみよ~!(b^ー°) のデコメ絵文字
キラキラ のデコメ絵文字من هکـ و کدنویسیـキラキラ のデコメ絵文字
キラキラ のデコメ絵文字بلدمـキラキラ のデコメ絵文字
キラキラ のデコメ絵文字پسـキラキラ のデコメ絵文字
キラキラ のデコメ絵文字نتیجه گیری اخلاقیـ:キラキラ のデコメ絵文字
キラキラ のデコメ絵文字رو مخم راه نریدキラキラ のデコメ絵文字
キラキラ のデコメ絵文字این وبم مث خیلی از وبا قانون دارهـキラキラ のデコメ絵文字
قانون ها:
1 کپی به شدت ممنوع:هکـــ見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字
2 تهمت به شدت ممنوع:پاکـــ見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字
3 هک به شدت ممنوع:هک یا دیفیسـ見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字
4 بی ادبی(شیطونی) ازاد:منم خودم بی ادبمولی بی ادب اونجوری نیست(شیطونم)見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字
5 عضو نمیپذیرم:جربزشو داری بگو عضوم کنـ見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字
キラキラ のデコメ絵文字5 تا قانون بودキラキラ のデコメ絵文字
キラキラ のデコメ絵文字مث مدرسه نیست که قانون اساسی 400 صفحه ای بزارن بخداااキラキラ のデコメ絵文字
見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字رعایتشون کنید به نفعتونهـــــ見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字
見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字نکنید به ضررتونهـــــــــــ見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字
به هر حال اینام یه چن تا چیز مهم:
見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字 نظر=جبران تا 200見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字
見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字لینک=لینک و 100 نظر見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字
見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字لوگو=لوگو و 100 نظر見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字
見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字خب اینام تموم شد حالا دکمه ها:見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字
クラウン のデコメ絵文字(موس رو مدت کمی روشون نگه دار)クラウン のデコメ絵文字
白雪姫★ のデコメ絵文字به زودیــــــــــ白雪姫★ のデコメ絵文字
白雪姫★ のデコメ絵文字هر کسی که اومد تو وبم و نظر نداد حلالش نمیکنم白雪姫★ のデコメ絵文字

اینم جعبه اخبار گلم!


امضام=
ROYAL logo effect. Colorful text effects in various flavors. Customize your own text here: http://www.textGiraffe.com/logos/royal/سلام


اینستا:jenlisa_world


اینم جعبه اخبارم


اخبار بروز هست:)


1بازدید وبلاگ بالا رفته


2تعداد نظرات به 24000 رسید 


3اینستاگرام وبلاگ 210 تایی شد


4 تلگرام وبلاگ بزودی


5 تعداد مطالب وبلاگ به 171 رسید


6 به صفحه جانبی مصاحبه سر بزنید


تـــمام شـد

     
×CM()   

~مـــــنو ببــــین~(هــــوی میـــگم مــــنو ببــین کجــــا رو میــــبینی؟) 
ســـــــلوممممم

خــــــوبین؟؟؟؟؟؟؟؟

مـــــن عـــــاولیـم

اهــــنگ وبــــم رو هـــم بـــــاتوجه بـــه حـــالم عــــوض کــــردم

اون وبــم هـــم بـــــزودی اپ میکـــنم

مـــنو ببین وقف نگات شدم دوباره

مــنو ببین نگات واسم نزاشته چاره

اره مـنو ببین که واسم شب و روز نزاشتی

مـــنو ببین انقد شبیه من نبودی کاشکی

نــــظرات وبـلاگم 25000 تـا رسید تــا قـــبل شــــهریور 26000 کــنیم؟؟؟

میــــترکـونیم

Related image

پ.ن:عـــاشق نشـــــدم بــرداشت بــد نکن

تـولد کیا تــــو شـــهریوره؟

یکیـــش دوســـتم رهـــا هســــت بقـیه دســـتا بـــالا

میــــخوام ببـــینم چــــند تـا تــولد بــــاید بـــرم

+

دوســـــتان اکـــنون در حــــال تـــمیز کـــــردن خــــانه هســتم 

تــــا زودتــــر دورهــمیمو بگـــــیرم

فــــایتینگ!

Image result for lalisa gif


+

دخـــــی هـــــا بــــزودی قـــراره بـــریم مســـافرت حــدس بزنیــــد کجــــا؟

Image result for ariana grande gifپ.ن:مـــــواد هـــم مصـــرف نکـــــردم

پ.ن2:اوردوز هــم نکردم

     
×CM()   

×تــــو مغـزم کـــــنن× 
Related image
 هیچــפּــᓆـت نـگـפּ ωــر בر گـــــمҐ 
 بگــــפּ 
 نمیـــــزارҐ פــرᓅـاشـــــפּـنـפּ تــפּ مغزҐ ڪنـــــלּ 
Image result for girl tumblr
 -بــــہ نـظرت בرבنـآڪ تـریלּ פــرᓅ בنـیا چـــیه؟ 
 -ـפֿــــــפּـبم!
Image result for girl tumblr 
 اـפּ صبر פֿــפּـاهـב از مלּ  
 بـפֿـتے ڪـہ مלּ نـבارҐ 
 مלּ פּـصل פֿــפּـاهҐ از פּـے 
 ᓆـصـבے ڪـہ اـפּ نـבارב 
Image result for tumblr ulzzang girl
 بـہ تعـבاـבے بهبـפּــב 
 جهت بـפֿـشیـבלּ بـہ  
 زنـבگے 
  
 #نیازمنـבҐ 


     
×CM()   

~_~ 
目玉 の絵文字 سـلام دخـی هـا 目玉 の絵文字

(タイトルなし) の絵文字 انـدر احـوالاتم گـند است (タイトルなし) の絵文字

(タイトルなし) の絵文字 همـانظور کـه سمـپادی هـا می داننـد مـدرسه یک هـفتـه اسـت کـه بـاز شـده (タイトルなし) の絵文字

(タイトルなし) の絵文字 و تـا 24 مـرداد ادامـه دارد (タイトルなし) の絵文字

ピンクのクマさん の絵文字 ولـی 25 ام اردو داریـم ピンクのクマさん の絵文字

ウサギ の絵文字 حـتما مـیگید چـرا مـدرسه نـیستم چـون فـقط 2 شنبه و 3 شنبه هاسـت ウサギ の絵文字

☆ひげ★ のデコメ絵文字 هـم اکـنون هـم در حـال خـوندن شیـمی بـودنـدی کـه حـفظ کـردندی  ☆ひげ★ のデコメ絵文字

★ゆぅき☆Love★ 嵐カラー スマイル リクエスト いってみよ~!(b^ー°) のデコメ絵文字 و حـوصلـم سـر رفـتندی کـه اومـدندی و بـه وبـلاگ سـر زدنـدی ★ゆぅき☆Love★ 嵐カラー スマイル リクエスト いってみよ~!(b^ー°) のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字 هـیچـی دیــــه هـمینطوری اومـدم かわいい のデコメ絵文字

 ادرس ایـنستام رو تـوی پـست ثـابت گـزاشتم 

白雪姫★ のデコメ絵文字 سـر بـزنین دیـگه اینم مـن بـاید بـگم؟؟؟ 白雪姫★ のデコメ絵文字

白雪姫★ のデコメ絵文字 دکـوری نیـست کـه 白雪姫★ のデコメ絵文字

白雪姫★ のデコメ絵文字 یـه وبـلاگ دیگـم دارم 白雪姫★ のデコメ絵文字

白雪姫★ のデコメ絵文字 بـه اونـم سـر بـزنید 白雪姫★ のデコメ絵文字

かわいい 森ガール シンプル めーる のデコメ絵文字 قـالب رو عوض کـردم ولی گـند زدم تـوی مـنو かわいい 森ガール シンプル めーる のデコメ絵文字

シンプル のデコメ絵文字 بـرای همـین اخـر هفتـه عـوضش میـکنم シンプル のデコメ絵文字

シンプル のデコメ絵文字 دیشـب بـا شکیبـا (دوسـتم) سوارکاری بـودیم  シンプル のデコメ絵文字

シンプル のデコメ絵文字 چـارنـعل رفـتم (بـه افـتخارم دسـت بـزنین) シンプル のデコメ絵文字

シンプル のデコメ絵文字 سـحر چـآن شـما هـم انقـدر نـظر هـای بدرد نـخور نـده シンプル のデコメ絵文字

シンプル 可愛い 顔 ダメ のデコメ絵文字 راسـتی تـبلتـم ویروسی شده بـود (الان نیـست) シンプル 可愛い 顔 ダメ のデコメ絵文字

かわいいキャラクター動物 のデコメ絵文字 نـزدیک بـود بـمیرم かわいいキャラクター動物 のデコメ絵文字

かわいいキャラクター動物 のデコメ絵文字 کـلی برنـامه تـوش داشـتم かわいいキャラクター動物 のデコメ絵文字


シンプル のデコメ絵文字  قـراره دورهـمی بگـیرم بـا دوستام سحر و شکیبا و اینا  シンプル のデコメ絵文字

シンプル のデコメ絵文字 ولـی مـامـانم گفـته تـا خـونه تـمیز نشـه نـمی گـیریم シンプル のデコメ絵文字

*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字 مـنم کـه حـوصله تـمیز کـردن خـونه نـدارم *゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字

*゜。・かわいい*゜。・ のデコメ絵文字 فکـر کـنم بـیفتـه واسـه قـرن بـعد *゜。・かわいい*゜。・ のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字 نـظر بـدید دیـه تـو ثـابت (مـــــمنـbossــــون) かわいい のデコメ絵文字

Related image

     
×CM()   

روزتـــــــــــون مبـارک 
عکس و تصویر  <br><font color=#000000></div>
            <div class =
     
×CM()   

×مطـلب مـوقتـی 

     چند وقتیه که خیلی جاها میشنویم دهه هشتادی ها رو با القابی مثل گودزیلا صدا میزنن،برامون آهنگ هم ساختن
و بهمون برچسب پررویی زدن.میگن ما بیشتر از سنمون میدونیم و زیادی کنجکاویم.من اینو قبول دارم،نسل من خیلی زود داره پیشرفت میکنه،خیلی سریع یاد میگیره و دوست داره چیزای جدید رو امتحان کنه. شما هم یه زمانی مثل ما بودین.دوره ی نوجوانی خصوصیتش همینه.ما تازه از سن کودکی خارج شدیم.الان نه بچه ایم نه بزرگ،نه دوست داریم عروسک بازی کنیم نه دلمون میخواد مثل آدم های بزرگ،جدی رفتار کنیم و دنبال مسائل سیاسی و اقتصادی باشیم.ما نوجوان های دهه هشتاد تازه داریم خود واقعیمونو کشف میکنیم،داریم تلاش میکنیم بفهمیم کی هستیم و جایگاهمون رو توی جامعه پیدا کنیم.
     میگین ما پرروایم؟آره ما پرروایم!تقصیر ما نیست،ما دوست نداریم کسی ازمون ایراد بگیره،خوشمون نمیاد ما رو تحقیر کنن.وقتی میبینیم توی یه جمعی همه ما رو مسخره یا تحقیر میکنن باید از خودمون دفاع کنیم؛سن ما طوریه که دوست داریم خودمون رو یه طوری توی جمع جا کنیم و نشون بدیم که دیگه بچه نیستیم!خود شما دهه هفتاد یا شصتی ها هم این دوران رو گذروندین فقط فرق بزرگ ما با شما شرایطیه که توش بزرگ شدیم.
     میگین نسل سوخته این؟!اگه نسل شما نسل سوختست نسل با منسل طلاقه،نسل جدایی و تنهاییه!
شما که هم سن ما بودید از سر صبح توی کوچه با هم سن و سالاتون بازی میکردید و آخر شب با لباس های گِلی
و خاکی بر میگشتین اما نسل ما این خوشی ها رو تجربه نکرد؛چرا؟به خاطر بعضی از هم نسل های شما که برای ما امنیت نذاشتن و باعث شدن ما توی کنج خونه با چیزای دیگه ای سرگرم بشیم.نسل ما نسلیه که توی تنهایی بزرگ شد؛شما دختر بچه ای که همبازی نداره و مجبوره از شدت تنهایی برای خودش خواهر خیالی درست کنه رو هیچ وقت درک نمیکنید چون شما همیشه دورتون شلوغ بوده.متاسفانه خیلی از هم نسل های من دیدن جدایی والدینشون رو تجربه کردن،اینکه دعوا و جر و بحث پدر و مادرت رو ببینی خیلی غم انگیزه.شما درک نمیکنید ندیدن حتی یک بار خنده ی پدر و مادرت با هم چه حسی داره؛چقدر توی روحیت اثر میذاره و چقدر تنهاتر میشی.تو اینو درک نمیکنی چون نسل سوخته ای.آره شاید فکرش رو هم نکرده بودی که چقدر متولد دهه هشتاد بودن سخته،اما ما با تمام این مشکلات و تنهایی هامون بازم داریم پیشرفت میکنیم،خیلی قدرت یادگیریمون بهتر از شماست.یادمه وقتی در مورد وبلاگم توی صفحه ی اینستاگرام مطلب نوشتم یکی از هم نسلای شما گفت من تازه 18 سالم بود که سایت گوگل رو باز کردم! ولی من وهم نسلای من از همون بچگی جای خالی همبازی واقعی رو با وبلاگ یا دوستای مجازی پر کردیم.نمیتونید اینو درک کنید چون شما نسل سوخته اید!
     برای ما آهنگ میسازید،ما رو مسخره میکنید و فکر میکنید کار درستی انجام میدید.البته بعضی از حرفاتون هم درسته،خیلی از هم نسلای من به خاطر کمبود هاشون به سمت دوست دختر یا دوست پسر کشیده شدن و سعی کردن جای خالی محبت پدر و مادرشون رو با این چیزها پر کنن.
     ولی اشتباه شما چیه؟شما با منتشر کردن این آهنگ ها که فقط مربوط میشه به درصد خیلی کمی از هم نسلای ما،اون هایی که اصلا توی این خط ها نیستن رو هم تشویق به انجام کارهایی میکنید که اصلا فکرش هم یه زمانی براشون خجالت آور بود!همه ی این ها رو گفتم که بدونید نسل ما گودزیلاها خیلی حرف ها برای گفتن داره،ما خیلی مشکلات خطرناک تر و بیشتری نسبت به شما داریم.ما توی جامعه ای خطرناک تر از جامعه ی شما داریم بزرگ میشیم،ما آینده های این کشور هستیم ولی شما دارید به جای تشویق ما به کارهای خوب و دادن امکانات به ما برای پیشرفت،ما رو تحقیر و مسخره میکنید.آره ما گودزیلاییم!چند سال دیگه که شما پیر شدین یه مشت گودزیلا از شما مراقبت میکنن وکشورتون رو در دست میگیرن....
     نوشته:کیاناپرویزی
     لطفا منتشرکنید دوستان

https://www.uplooder.net/img/image/100/51a4fcb82b8abaade0a4a9ab93d8e745/tumblr-o6b12iXZuU1sxodsao1-500.jpg


     
×CM()   

~لیـنک هـای جـدید ~ 
سـلام
خـوفیـد؟
مـن خـوفم
دیـروز بـازدید افـتضاح بـود
ولـی ایـراد نـداره:)
خـبر:
قـراره کـلی لـینک اضـافه شـه و الـبته لـینک هـایی کـه تـا پایـان هـفته ی بعـد
سـر نـزنن پـاک شـن
در کـل واسـه ی مـن کـه خـبر خـوبـیه!!!
ولـی هـمونظور کـه هـمه میـدونیـم لـینک هـای مـن بـاید خـاص بـاشن
بـه هـر حـال لـینک هـای خـدای جـذابـیتن دیـه!!!
تـوی نـظرسنجـی پـایین فـعلا تـلگرام جـلو می بـاشد!!!
خـلاصـه دیـروز یـه سـینمایی دیـدم :
 momentum
مـال 2015 بـود
حـالا هـمچین هـم فرق نـمیکـنه بـا سـانسور بـبینیم یـا بـی سانسور
چـون در کـل فـیلمش پـلیسی و اکشـن هـستش
قـهرمـان داسـتانش هـم یـه زنـه هسـت
کـه بـسی بـاحاله!!!
هـمین کـه قهـرمان داستـانش زن بـود پـاشدم دیـدمش 
شـما هـم از دسـتش نـدید
ایـنم عـکسش:
Image result

     
×CM()   

~شـهر ادم کوچولو ها~ 
سلام
خوبین؟خوشین؟سلامتین؟
حتما میپرسین من چرا الان کلاس نیستم
چون خواب موندم
بعـــله عوارض تا نـــصفه شب بــیدار مـوندنــم
بــه هر حـــال یـــه چـــیزی پـــیدا کـــردم

خیلــی بـاحال نـــیست؟؟؟
مــــن بــه ایـن فــکر افـتادم کـــه مـــاکت هــــا خــــیلی بـاحالـن
بــرای همــین دارم بـه ســاختـــن کلــکســیون مـــاکت فــکر مــــیکــــنم
شــما چـــی فکــــر می کنــــید؟؟؟
راسـتی سعـوال:
کــــدوم بـــهتـره؟
اینـــسـتا یـــا تـــلگرام
؟؟؟
اینستا تا فعلا 4
تلگرام تا فعلا 7
برای دیـــدن دیـــالوگ هـای بـــاب اســـفنجـی بــرو ادامـــه:)


×دلــم نـــــمیخواد یـــادم بـیاد× 
可愛いやつ のデコメ絵文字بـــــعضی اوقات ادم دلـــش نـــمیخواد可愛いやつ のデコメ絵文字 
可愛いやつ のデコメ絵文字بـــــعضی چـیزا可愛いやつ のデコメ絵文字 
可愛いやつ のデコメ絵文字بــعضی ادمـا可愛いやつ のデコメ絵文字
可愛いやつ のデコメ絵文字بعــــضی حـرفا可愛いやつ のデコメ絵文字
可愛いやつ のデコメ絵文字یــــادش بیاد可愛いやつ のデコメ絵文字
可愛いやつ のデコメ絵文字متــوجهـینـ کـعـ؟可愛いやつ のデコメ絵文字
可愛いやつ のデコメ絵文字منــــت کشیـدن هـــآی可愛いやつ のデコメ絵文字 
可愛いやつ のデコメ絵文字بــــی دلیـــــل از هـــر کس可愛いやつ のデコメ絵文字
可愛いやつ のデコメ絵文字بـــه اون جرات قهـــــر هـآی بـــی دلـــــیل رو مــــیده可愛いやつ のデコメ絵文字
可愛いやつ のデコメ絵文字قــابل توجــــه اونــایی که مــیگن:可愛いやつ のデコメ絵文字
可愛いやつ のデコメ絵文字منـــو یادت میـــاد؟可愛いやつ のデコメ絵文字

     
×CM()   

×مـن یــه دخـتر خـــاص× 
√ مـــــن √
یه دختر °• آس •°
بی مخاطب ٭٭ خاص ٭٭
عشق ماله ← قصه هاس →
دوستامو نمیدم ∅ پاس ∅
سرمم ↑ بالاس ↑
چون بالاسرم ♥ خداس ♥
ضرر کرد اونی که مارو ✖ نخواس ♥

     
×CM()   

~پروفایلم باز شد×-× 
デコメ of cute emoticonsسلــــآم دخی خــوجملاデコメ of cute emoticons
Deco-mail pictograms of variousدوبــــاره برگـــیدمDeco-mail pictograms of various
デコメ of cute emoticonsو خــــبر:デコメ of cute emoticons


7 کیلو کم کردم


Chu!!بله!!!Chu!!
Chu!!این خبر اونقدر ارزش داشت که با فونت 7 بنویسی!!!Chu!!
Chu!!خلاصه حتما میپرسید چطوری!!!Chu!!
Chu!!بله با زجـــــــــــرChu!!
スポーツだよ。バドミントン のデコメ絵文字صبحا که شنا میرم/بسکتبال میرم و تنیسスポーツだよ。バドミントン のデコメ絵文字
グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字ظهر ها که هیپ هاپ میرم(همیشه از تلفظش بدم میومد)グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字
顔文字 のデコメ絵文字بعد از ظهرها که ایروبیک میرم顔文字 のデコメ絵文字
http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gifشبا هم که سوارکاری میرمhttp://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif
Chu!!حالا از نظرتون 7 کیلو کم نیست؟؟؟؟؟Chu!!
キャラクター かわいい のデコメ絵文字خلاصه:キャラクター かわいい のデコメ絵文字
サイコー のデコメ絵文字الان دیگه از گفتن وزنم اب نمیشم تو زمینサイコー のデコメ絵文字
دیگه اینکه پروفایلم مناسب 96 باز شد
゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字برید سر بزنید!゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字
اینم جــــواب نظرســــنجی:
قالب چطوره؟
پنجم اسفند 95 ساعت 12:34:12
خوب
32.35 درصد
(11 رای)
عالی
35.29 درصد
(12 رای)
بد
11.76 درصد
(4 رای)
افتضاح
20.59 درصد
(7 رای)
شرکت کنندگان34 نفر
Vintage Girl Png 77 by ananurputeri


     
×CM()   

×باز هست× 
هیچی دیگه بابام اجازه داد از 9 تیر可愛いやつ のデコメ絵文字
یعنی جمعه هفته بعد بیام可愛いやつ のデコメ絵文字
دلمم نیومد اینجا رو حذف کنم可愛いやつ のデコメ絵文字
تسلیت هم میگم به ایران به خاطر بازی گندشون تو والیبال整理 のデコメ絵文字
از ازبکستان میبرن اونوقت لهستان داغونشون میکنه!!!グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
اقا من معده ام خونریزی میکنهグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
از بس به خاطر این بازی ها حرص میخورمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
تازه گفتم نرم可愛いやつ のデコメ絵文字
چون دلتون واسه خدای جذابیت تنگ میشه゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字
حالا هم مثل الاغ به مانیتور زل نزن!気持ち のデコメ絵文字
برو نظر بدهまるまる のデコメ絵文字
فعلا خدافظ 
خدای جذابیت رفت(الکی مثلا همه مردین)顔文字 のデコメ絵文字
Image result for pink hair anime girl

     
×CM()   

*صندلی داغ * 
سلام دخملا
شروع تعطیلات زیبای تابستانی رو به همه 
به جز
ششمی ها تبریک میگم
امسال تابستون به 20000 نظر میرسیم
مطمئنم 
از اینکه نمی تونم نظرات رو زود به زود جبران کنم متاسفم
این پست آخرین پستم تا 1 تیر 96 هست
+
1 تیر اگه خدا بخواد با بزرگترین سوپرایز نتی روبرو میشید
به احتمال 
96 درصد
اگه نظرات به 16000 نزدیک بشه زودتر اتفاق میفته
یه سوپرایز که امکان نداره خوشتون نیاد
و بهترین ها توش شریکن
روز خوبی داشته باشید برای کارنامه ی من و صندلی داغ برید ادامه 


×برگشتم× 
شلام可愛いやつ のデコメ絵文字 دخملا白雪姫★ のデコメ絵文字
خوفید؟
من عالیـــ整理 のデコメ絵文字ـم 
امیـパンダ のデコメ絵文字دوارم امتحاناتــون زود تـــموم بشه
راسـتش بیشـتر تو اینستا و تلگرامم!
ولی ایـ気持ち のデコメ絵文字نجا هم میام 
15 هـــــزار تایی شدنــ整理 のデコメ絵文字ـمون مبـالـک
افتتــــاح صفحــ顔文字 のデコメ絵文字ـات جانبی جدیدمـــــون مبـالک
لفــــطا سـر بزنـید 
ضــرر نــمی کنید
کیـ顔文字 のデコメ絵文字ــا عـاشقانه میـبینـن؟
و .....
زیــــر پای مــ(タイトルなし) のデコメ絵文字ــادر؟ خیلی دیـスマイル シリーズ のデコメ絵文字ـالوگ هـــاش قـــــشنگه
دوجـدالـــم
اومــــــدم واسه تچـــکر
از یـــــه سری ادم که خــــیلی دوستای خوبــی بــــودن
ولی الــــان تــــوی نت نـــــمی تونـم پــیداشون کـــنم؟؟؟
1:( فسقـــــلی جونم خط خطــی هـای یـه فـسقلیグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字
2:( پرنسـس تـوایلایت اسـپـارکلグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字
3:( ریـحانه ژوونمـــــグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字
اگــــه میدونید ادرس جــــدید وبشـــون چیه بــــگید!
بــــــه لینکـــグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字ــام سر بـــزنید!!!
چــــون لینک های خوشـملی مثل مهرانا میوسـ森ガール のデコメ絵文字ـا جون و ایلــ森ガール のデコメ絵文字ــار جون بهش اضـافه شـــدن
فــعلا بــバイバイ のデコメ絵文字ــای تـا پسـت بعـدی
Chica PNG Vintage (No hecha por mi) by Marianevic     
×CM()   

×تعطیلات مبـــــــآلک× 
ســـــサイコー のデコメ絵文字ـــــلام!!!
وااااای!!!!!نمی دونید چقدر خوشــキラキラ、お花 など のデコメ絵文字ــــحالم
امـــــیدوارم هیـــ(タイトルなし) のデコメ絵文字ـچوقت ایــــن تــــعطیلات تـــــــموم نشـــــه!!!
چالش داریـまるまる のデコメ絵文字ـــم
امــــیدوارم خـــوشتون بیـ吹き出しだよ。ハートだよ。割れる のデコメ絵文字ــــاد
ولــــــی قبــــــلش دوســـ゜*きゃわ*゜ のデコメ絵文字ــت دارمـ حرفـ بـــزنم!!!
دیروز با بــــرو بــــچ رفـتیم اســـتخر!!!
خــــــــــیلی خـــــوش گذشت!!!
اخــــــرین روز از سال 95 که دوستای جون جونیمو میدیدم
خـــــــیلی دلــــــم بــــــــراشون تـــنگ میشه
خـــــــیلی دوسشون دالــــــم
مایومم خیــــــــلی خوشگـــــل بود!
+
لاکمـ整理 のデコメ絵文字ــم مات بود!
خـــــــــ整理 のデコメ絵文字ــــــــــیلی دوســــــــش دالــــــــم

+
ببخشید که شب چهارشنبه پست چهارشنبه سوری نزاشتم
چون بالاخره خودمم باید کرم میریختم که!!!
نمیشه همه ملت کرم بریزن من نریزم کهـــグーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字ــــ!
خبـــグーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字ــ!!!
منم دلم میخواد خبـــグーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字ـــ!!!
به هر حال الان میگم:
چهارشنبه سوریتون مبـــــــグーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字ـــــــــالک
(به زودی عکسای چهارشنبه سوریمون رو میزالـــグーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字ـــم!!!
+
ایـــــــــ整理 のデコメ絵文字ــــــــــنم چالـــــ整理 のデコメ絵文字ـــــش:
اسم:
سن:
عید کجا میری؟
چند روز میمونی؟
حیوون سالت چیه؟
فکر میکنی امسال شانس بیاری یا بدشانسی؟
اینم من:
اسم:نسترن
سن:میرم تو 14
عید کجا میری؟×ابتدا به دیدن پسر خاله ی متولد شده و سپس کــــره×
چند روز میمونی؟1 ماه
حیوون سالت چیه؟بز
فکر میکنی امسال شانس بیاری یا بدشانسی؟شانس!!!
Vintage Girl Png 70 by ananurputeri


     
×CM()   

**سلامی به گرمای فریزر** 
グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字سلامی به گرمای فریزرグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字سیر ترشی های من!グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字ممنون به خاطر نظراتتونグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字خـیلی خوشحال گشتــمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字نـظراتتون رو هم جبرانیدمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字هـیچی دیگهグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
整理 のデコメ絵文字13000 تایی شدن نظرات وبو تبریک میگم整理 のデコメ絵文字
整理 のデコメ絵文字بسیاران خوشحال شدم整理 のデコメ絵文字
整理 のデコメ絵文字امیدوارم تا 20000 تایی شدن نظرات وبم چیزی نمونده باوشهـ整理 のデコメ絵文字
整理 のデコメ絵文字و اینکه لینک تکونی رو موقع عید تکونی انجام میدم整理 のデコメ絵文字
+
整理 のデコメ絵文字وبایی که موضوعشون مسخرست از لینکهام حذف میشن整理 のデコメ絵文字
整理 のデコメ絵文字مثلا:整理 のデコメ絵文字
整理 のデコメ絵文字من از موضوع وب کره ای زیاد خوشم نمیاد整理 のデコメ絵文字
整理 のデコメ絵文字برای همین وبی که توی لینکام موضوع کره ای داشته باشه حذف میکنم整理 のデコメ絵文字
整理 のデコメ絵文字به کره دوست ها هم بر نخوره چون لی مین هو رو دوست دارم整理 のデコメ絵文字
+
グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字از لینکا انتظار دارم ماهی 1 نظر رو بدنグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
+
整理 のデコメ絵文字الان دارم به کیوی و سیب نگاه میکنم整理 のデコメ絵文字
no title デコメデコメ整理絵文字果物くだものりんごリンゴリンゴぼかしフル のデコメ絵文字کدومو اول بخورم؟no title デコメデコメ整理絵文字果物くだものりんごリンゴリンゴぼかしフル のデコメ絵文字

     
×CM()   

 صفحه هــا: 1 2 3 4 5 6 7 ...